Bài 07 : Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần (232-267)

Thứ Bảy, 25-03-2017 | 10:26:46

“Cầu chúc toàn thể anh em được đầy tràn ân sủng của Chúa Giê-su Ki-tô, đầy tình thương của Thiên Chúa, và ơn hiệp thông của Thánh Thần. A-men” (2 Cr 13,13).

H. Mầu nhiệm trung tâm của Đức tin Ki-tô giáo là mầu nhiệm nào ?

Là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

H. Nhờ đâu ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi ?

Nhờ Chúa Giê-su mặc khải mà ta biết mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi (x. Mt 28,19)

H. Ta phải hiểu thế nào về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi ?

Ba Ngôi tuy riêng biệt nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau, nên chỉ là một Thiên Chúa duy nhất mà thôi (Kinh Tiền tụng lễ Chúa Ba Ngôi).

H. Ba Ngôi hoạt động thế nào ?

Ba Ngôi cùng hoạt động trong mọi công trình, nhưng mỗi Ngôi biểu lộ nét riêng biệt : Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hoá.

H. Thiên Chúa tỏ cho ta biết mầu nhiệm Ba Ngôi để làm gì ?

Để mời gọi ta thông phần vào chính sự sống của Chúa Ba Ngôi, và góp phần làm cho gia đình ta cũng như dân tộc và Hội thánh, thành cộng đoàn hiệp thông theo khuôn mẫu Thiên Chúa Ba Ngôi.

Tags: , , ,


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184