Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên, Năm A (03.09.2017): Từ bỏ mình để được tự do thi hành sứ vụ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16,21- 27) 21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn ...

Twenty-second Sunday in Ordinary Time, Year A (September 3, 2017): You duped me, Lord!

Today's Readings: Jeremiah 20:7-9 Ps 63:2-6, 8-9 Romans 12:1-2 Matthew 16:21-27 www.usccb.org/bible/readings/090317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according Matthew. Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên, Năm A (27.08.2017): Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 16,13 - 20) Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông ...

Twenty-first Sunday in Ordinary Time, Year A (August 27, 2017): Breaking through demonic strongholds.

Today's Readings: Isaiah 22:19-23 Ps 138:1-3, 6, 8 Romans 11:33-36 Matthew 16:13-20 www.usccb.org/bible/readings/082717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_27.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus went into the region of Caesarea Philippi and he asked his disciples, "Who do people say that the ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên, Năm A (20.08.2017): Tin như người đàn bà xứ Canaan.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 15,21-28) Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu ...

Twentieth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 20, 2017): Outsiders.

Today's Readings: Isaiah 56:1, 6-7 Ps 67:2-3, 5-6, 8 (with 4) Romans 11:13-15, 29-32 Matthew 15:21-28 www.usccb.org/bible/readings/082017.cfm USCCB Podcast of the Readings: www.usccb.org/bible/lecturas/082017.cfm A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon.  And behold, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm A (13.08.2017): Đi trên mặt biển.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 14,22-33) Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải ...

Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 13, 2017): The Journey of Life.

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Mt 14:22-33) After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds.  After doing so, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm A (06.08.2017): Lễ Kính Chúa Hiển Dung

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.(Mt 17, 1-9) Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người ...

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 6, 2017): Feast of the Transfiguration of the Lord

Today's Readings: Daniel 7:9-10, 13-14 Ps 97:1-2, 5-6, 9 2 Peter 1:16-19 Matthew 17:1-9 www.usccb.org/bible/readings/080617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus took Peter, James, and his brother, John,  and led them up a high mountain ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết