Giáo lý

Bài 25: Ơn Phục sinh và đời sống vĩnh cửu (988-1065)

  “Ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”  (Ga 6,40). ...

Bài 24: Ơn tha tội (976-987)

“Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo :“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì ...

Bài 23: Đức Maria - Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ Hội Thánh ( 487-507; 963-975)

  “Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su” (Cv 1,14). ...

Bài 22: Hiệp thông giữa các Thánh (946 - 962)

  “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42). H. Trong Hội thánh, ...

Bài 21: Lịch sử Hội Thánh Công Giáo Việt Nam

  “Sống theo sự thật và trong tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Ki-tô vì Người là Đầu ... Người làm cho toàn thân lớn lên và ...

Bài 20: Tổ chức Hội Thánh (871 - 945)

“Cũng như trong một thân thể, chúng ta có nhiều bộ phận, mà các bộ phận không có cùng một chức năng ; thì chúng ta cũng vậy : tuy nhiều nhưng chỉ là một ...

Bài 19: Các đặc tính của Hội Thánh (811 - 970)

  “Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18). ...

Bài 18: Hội Thánh trong chương trình của Thiên Chúa (748 - 810)

“Người lập Nhóm Mười hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ” (Mc 3,14-15). H. Hội thánh là cộng đoàn nào ? - Hội ...

Bài 17: Chúa Thánh Thần (683 - 747)

“Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng : Con là Con của Cha ; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con” ...

Bài 16: Chúa Giê-su sẽ đến Phán xét kẻ sống và kẻ chết (668 - 682)

“Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm” (Mt 16,27). H. Chúa ...