Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên (25.07.2017): Lễ Kính Thánh Giacôbê, Tông Đồ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20, 20-28) Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin ...

Tuesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 25, 2017): Feast of Saint James, Apostle.

Today's Readings: 2 Corinthians 4: 7-15 Ps 126: 1b-6 Matthew 20: 20-28 www.usccb.org/bible/readings/072517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some of the scribes and Pharisees said to Jesus, "Teacher, we wish to see a sign ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên (24.07.2017): Dấu Chỉ Yêu Thương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12,38-42) Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". Người trả ...

Monday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 24, 2017): Why do we need a sign?.

Today's Readings: Exodus 14:5-18 Exodus 15:1-6 Matthew 12:38-42 www.usccb.org/bible/readings/072417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some of the scribes and Pharisees said to Jesus, "Teacher, we wish to see a sign from you." He said to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên (22.07.2017): Lễ Kính Thánh Nữ Maria Magđalêna.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20, 1. 11-18) Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên (21.07.2017): Ngày Hưu Lễ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12,1-8) Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các ...

Friday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 21, 2017): God desires mercy, not legalistic sacrifices.

Today's Readings: Exodus 11:10 -- 12:14 Ps 116:12-13, 15-18 Matthew 12:1-8 www.usccb.org/bible/readings/072117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus was going through a field of grain on the sabbath. His disciples were hungry and began to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên (20.07.2017): Hãy Ðến Với Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,28-30) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho ...

Thursday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 20, 2017): Weighed down or lifted up?

Today's Readings: Exodus 3:13-20 Ps 105:1, 5, 8-9, 24-27 Matthew 11:28-30 www.usccb.org/bible/readings/072017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said: "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên (19.07.2017): Cần Trở Nên Bé Mọn.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,25-27) Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và ...