Hằng ngày

Friday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (August 10, 2018): Feast of Saint Lawrence, Deacon and Martyr

Today's Readings: 2 Corinthians 9:6-10 Ps 112:1-2, 5-9 John 12:24-26 www.usccb.org/bible/readings/081018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to his disciples: "Amen, amen, I say to you, unless a grain of wheat falls to the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVIII Mùa Thường Niên (09.08.2018): Còn anh em gọi Thầy là ai?

Phúc Âm: Mt 16, 13-23 "Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các ...

Thursday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (August 9, 2018): Breaking down the devil's gates.

Today's Readings: Jeremiah 31:31-34 Ps 51:12-15, 18-19 Matthew 16:13-23 www.usccb.org/bible/readings/080918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus went into the region of Caesarea Philippi and he asked his disciples, "Who do people say that the Son ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên (08.08.2018): Ơn cứu độ phổ quát.

Phúc Âm: Mt 15, 21-28 "Này bà, bà có lòng mạnh tin". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà ...

Wednesday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (August 8, 2018): Memorial of Saint Dominic, Priest

Today's Readings: Jeremiah 31:1-7 Jeremiah 31:10-13 Matthew 15:21-28 www.usccb.org/bible/readings/080818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. And behold, a Canaanite woman of that district ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên (07.08.2018): Biển đời sóng gió.

Phúc Âm: Mt 14, 22-36 "Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ ...

Tuesday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (August 7, 2018): How to walk on water or fly like a butterfly.

Today's Readings: Jeremiah 30:1-2, 12-15, 18-22 and 29 Ps 102:16-23 Matthew 14:22-36 (or Matthew 15:1-2, 10-14) www.usccb.org/bible/readings/080718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_07.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus made the disciples get into a boat and precede him to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVIII Mùa Thường Niên (06.08.2018): Lễ Kính Chúa Hiển Dung

Phúc Âm: Mc 9: 2-10 "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo ...

Monday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (August 6, 2018): Feast of the Transfiguration of the Lord.

Today's Readings: Daniel 7:9-10, 13-14 Ps 97:1-2, 5-6, 9 2 Peter 1:16-19 Mark 9:2-10 www.usccb.org/bible/readings/080618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus took Peter, James, and his brother John, and led them up a high mountain ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVII Mùa Thường Niên (04.08.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục.

Phúc Âm: Mt 14, 1-12 "Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe ...