Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên (14.09.2017): Suy tôn Thánh Giá, Lễ Kính

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 13-17) Khi ấy, Ðức Giêsu nói: 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. 14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa ...

Thursday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 14, 2017): Feast of the Exaltation of the Holy Cross

Today's Readings: Numbers 21:4b-9 Ps 78:1bc-2, 34-38 (with 7b) Philemon 2:6-11 John 3:13-17 www.usccb.org/bible/readings/091417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Nicodemus: "No one has gone up to heaven except the one who has come ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên (13.09.2017): Lễ kính Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,20-26) Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ...

Wednesday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 13, 2017): Memorial of Saint John Chrysostom, Bishop and Doctor of the Church,

Today's Readings: Colossians 3:1-11 Ps 145:2-3, 9-13ab Luke 6:20-26 www.usccb.org/bible/readings/091317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Raising his eyes toward his disciples Jesus said: "Blessed are you who are poor, for the Kingdom of God is yours. Blessed ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIII Mùa Thường Niên (12.09.2017): Chọn nhóm mười hai.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,12-19) Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và ...

Tuesday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 12, 2017): Preparation in prayer.

Today's Readings: Colossians 2:6-15 Ps 145:1b-2, 8-11 Luke 6:12-19 www.usccb.org/bible/readings/091217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came, he called ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIII Mùa Thường Niên (11.09.2017): Cốt lõi của đạo.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,6-11) Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ ...

Monday of the Twenty-Third Week in Ordinary Time (September 11, 2017): First Lessons.

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 6:6-11) On a certain sabbath Jesus went into the synagogue and taught, and there was a man there whose right hand was withered. The scribes and the Pharisees watched ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên (09.09.2017): Ý nghĩa của lề luật.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,1-5) Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy ...

Saturday of the Twenty-second Week in Ordinary time (September 9, 2017): Memorial of Saint Peter Claver, Priest

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 6: 1-5). While Jesus was going through a field of grain on a sabbath, his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating ...