Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần III Mùa Chay (07.03.2018): Luật vĩnh viễn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,17-19) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không ...

Wednesday of the Third Week of Lent (March 7, 2018): The journey of holiness

Today's Readings: Deuteronomy 4:1, 5-9 Ps 147:12-13, 15-16, 19-20 Matthew 5:17-19 www.usccb.org/bible/readings/030718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_07.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: “Do not think that I have come to abolish the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần III Mùa Chay (06.03.2018): Hãy tha thứ để được tha thứ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18,21-35). Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có ...

Tuesday of the Third Week of Lent (March 6, 2018): How much mercy do you want?

Today's Readings: Daniel 3:25, 34-43 Ps 25:4-9 Matthew 18:21-35 www.usccb.org/bible/readings/030618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Chay (05.03.2018): Quê hương ngược đãi Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 4,24-30). (Khi Chúa Giêsu đến thành Nadarét, Ngài nói với dân chúng tụ họp trong hội đường rằng): “Quả thật, Ta bảo các ngươi, chẳng có một tiên ...

Monday of the Third Week of Lent (March 5, 2018): Expect the unexpected

Today's Readings: 2 Kings 5:1-15 Ps 42:2-3; 43:3-4 Luke 4:24-30 www.usccb.org/bible/readings/030518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_05.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the people in the synagogue at Nazareth: “Amen, I say ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Mùa Chay (03.03.2018): Em con đã chết nay sống lại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15,1-3.11-32) Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng. Những người Pharisêu và các kinh ...

Saturday of the Second Week of Lent (March 3, 2018): Experiencing the mercy of the Father

Today’s Readings: Micah 7:14-15,18-20 Ps 103:1-4,9-12 Luke 15: 1-3,11-32 usccb.org/bible/readings/030318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luca. Tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus, but the Pharisees and scribes began to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Chay (02.03.2018): Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 21,33-43.45-46) Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: Có gia chủ ...

Friday of the Second Week of Lent (March 2, 2018): When things are bad, God makes good

Today's Readings: Genesis 37:3-4,12-13,17b-28a Ps 105:16-21 (with 5a) Matthew 21:33-43,45-46 www.usccb.org/bible/readings/030218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_02.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew.  Jesus said to the chief priests and the elders of the people: "Hear another parable. There was ...