Hằng ngày

Monday of the Seventeenth Week in Ordinary Time (July 30, 2018): Is your sainthood growing?

Today's Readings: Jeremiah 13:1-11 Deuteronomy 32:18-21 Matthew 13:31-35 www.usccb.org/bible/readings/073018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_30.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus proposed a parable to the crowds. "The Kingdom of heaven is like a mustard seed that a person took and ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVI Mùa Thường Niên (28.07.2018): Sự thiện ác từ đâu.

Phúc Âm: Mt 13, 24-30 "Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước ...

Saturday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 28, 2018): God's Timing

Today’s Readings: Jeremiah 7:1-11 Psalm 84:3-6a, 8, 11 Matthew 13:24-30 www.usccb.org/bible/readings/072818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_28.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus proposed a parable to the crowds. "The Kingdom of heaven may be likened to a man who sowed ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XVI Mùa Thường Niên (27.07.2018): Người đi gieo giống.

Phúc Âm: Mt 13, 18-23 "Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con ...

Friday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 27, 2018): How's your dirt?

Today's Readings: Jeremiah 3:14-17 Jeremiah 31:10, 11-12abcd, 13 Matthew 13:18-23 www.usccb.org/bible/readings/072718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_27.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Hear the parable of the sower. The seed sown on the path is the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XVI Mùa Thường Niên (26.07.2018): Lễ nhớ Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Trinh nữ Maria.

Phúc Âm: Mt 13, 10-17 "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ đến gần ...

Thursday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 26, 2018): Memorial of Saints Joachim and Anne, Parents of the Blessed Virgin Mary

Today's Readings: Jeremiah 2:1-3, 7-8, 12-13 Ps 36:6-11 Matthew 13:10-17 www.usccb.org/bible/readings/072618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The disciples approached Jesus and said, "Why do you speak to the crowd in parables?" He said to them ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên (25.07.2018): Lễ Kính Thánh Giacôbê, Tông đồ

Phúc Âm: Mt 20, 20-28 "Các con sẽ uống chén của Ta". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp ...

Wednesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 25, 2018): Feast of Saint James, Apostle

Today's Readings: 2 Corinthians 4:7-15 Ps 126:1bc-6 Matt 20:20-28 www.usccb.org/bible/readings/072518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The mother of the sons of Zebedee approached Jesus with her sons and did him homage, wishing to ask ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên (24.07.2018): Phúc cho ai sống và thực hành Lời Chúa.

Phúc Âm: Mt 12, 46-50 "Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói ...