Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên (04.10.2017): Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi - Ngày Trung Thu, Cầu cho thiếu nhi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,57-62) Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo ...

Wednesday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (October 4, 2017): Memorial of Saint Francis of Assisi

Today's Readings: Nehemiah 2:1-8 Ps 137:1-6 Luke 9:57-62 www.usccb.org/bible/readings/100417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus and his disciples were proceeding on their journey, someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên (03.10.2017): Ra khỏi chính mình

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,51-56) Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước ...

Tuesday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (October 3, 2017): Rebukes for love

Today's Readings: Zechariah 8:20-23 Ps 87:1b-3, 4-5, 6-7 Luke 9:51-56 www.usccb.org/bible/readings/100317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. When the days for Jesus to be taken up were fulfilled, he resolutely determined to journey to Jerusalem, and he ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên (02.10.2017): Lễ nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18,1-5.10) 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “ 2 Đức Giê-su liền gọi một ...

Monday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (October 2, 2017): Memorial of the Guardian Angels

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Mt 18:1-5, 10) The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the Kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên, Năm A (01.10.2017): Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38).   Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh ...

Saturday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (September 30, 2017): Memorial of Saint Jerome, Priest and Doctor of the Church

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 9:43b-45) While they were all amazed at his every deed, Jesus said to his disciples, "Pay attention to what I am telling you. The Son of Man is to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên (30.09.2017): Lễ nhớ Thánh Giêrônimô, Linh mục - Tiến sĩ Hội Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,44b-45) Ðang lúc mọi người thán phục về tất cả các việc Chúa Giêsu làm, thì Người phán cùng các môn đệ rằng: "Phần các con, các con ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên (29.09.2017): Lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, Raphael

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 1, 47-51) Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông rằng: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian ...