Hằng ngày

Thursday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 27, 2017): What makes us sluggish to hear the truth?.

Today's Readings: Exodus 19:1-2, 9-11, 16-20b Daniel 3:52-56 Matthew 13:10-17 www.usccb.org/bible/readings/072717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_27.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The disciples approached Jesus and said, "Why do you speak to the crowd in parables?" He said to them ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên (26.07.2017): Lễ nhớ hai Thánh Joachim và Thánh Anna, Song thân Đức Maria.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 31-35) “Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. ...

Wednesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 26, 2017): Memorial of Saints Joachim and Anne, Parents of the Blessed Virgin Mary.

Today's Readings: Exodus 16:1-5,9-15 Ps 78:18-19,23-28 Matthew 13:1-9 www.usccb.org/bible/readings/072617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên (25.07.2017): Lễ Kính Thánh Giacôbê, Tông Đồ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20, 20-28) Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin ...

Tuesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 25, 2017): Feast of Saint James, Apostle.

Today's Readings: 2 Corinthians 4: 7-15 Ps 126: 1b-6 Matthew 20: 20-28 www.usccb.org/bible/readings/072517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some of the scribes and Pharisees said to Jesus, "Teacher, we wish to see a sign ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên (24.07.2017): Dấu Chỉ Yêu Thương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12,38-42) Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ". Người trả ...

Monday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 24, 2017): Why do we need a sign?.

Today's Readings: Exodus 14:5-18 Exodus 15:1-6 Matthew 12:38-42 www.usccb.org/bible/readings/072417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some of the scribes and Pharisees said to Jesus, "Teacher, we wish to see a sign from you." He said to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên (22.07.2017): Lễ Kính Thánh Nữ Maria Magđalêna.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20, 1. 11-18) Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên (21.07.2017): Ngày Hưu Lễ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12,1-8) Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các ...

Friday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 21, 2017): God desires mercy, not legalistic sacrifices.

Today's Readings: Exodus 11:10 -- 12:14 Ps 116:12-13, 15-18 Matthew 12:1-8 www.usccb.org/bible/readings/072117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus was going through a field of grain on the sabbath. His disciples were hungry and began to ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết