SUY NIỆM LỜI CHÚA

Monday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 18, 2017): Lord, Say the Word…

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk 7:1-10) When Jesus had finished all his words to the people, he entered Capernaum. A centurion there had a slave who was ill and about to die, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên, Năm A (17.09.2017): Phải tha thứ mãi mãi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 21-35) 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải ...

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year A (September 17, 2017): The freedom of forgiveness

Today's Readings: Sirach 27:30--28:9 Ps 103:1-4, 9-12 Romans 14:7-9 Matthew 18:21-35 www.usccb.org/bible/readings/091717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive? ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên (16.09.2017): Lễ nhớ Thánh Conêliô Giáo Hoàng và Thánh Cyprianô Giám mục, Tử đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,43-49) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà ...

Saturday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 16, 2017): Memorial of Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, Bishop, Martyrs

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 6:43-49) Jesus said to his disciples: "A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên (15.09.2017): Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 19,25-27) Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ ...

Friday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 15, 2017): Memorial of Our Lady of Sorrows

Today's Readings: 1 Timothy 1:1-2, 12-14 Ps 16:1b-2a, 5, 7-8, 11 John 19:25-27 or Luke 2:33-35 www.usccb.org/bible/readings/091517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên (14.09.2017): Suy tôn Thánh Giá, Lễ Kính

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 13-17) Khi ấy, Ðức Giêsu nói: 13 Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Ðấng từ trời xuống. 14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa ...

Thursday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 14, 2017): Feast of the Exaltation of the Holy Cross

Today's Readings: Numbers 21:4b-9 Ps 78:1bc-2, 34-38 (with 7b) Philemon 2:6-11 John 3:13-17 www.usccb.org/bible/readings/091417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Nicodemus: "No one has gone up to heaven except the one who has come ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên (13.09.2017): Lễ kính Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,20-26) Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ...