SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay (14.03.2018): Tin Ngài thì sẽ được sống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,17-30) Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm ...

Wednesday of the Fourth Week of Lent (March 14, 2018): Has God ever let you down?

Today's Readings: Isaiah 49:8-15 Ps 145:8-9,13-14,17-18 John 5:17-30 www.usccb.org/bible/readings/031418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus answered the Jews: "My Father is at work until now, so I am at work." For this reason they ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay (13.03.2018): Chữa kẻ bất tọai

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,1-3a.5-16) Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung ...

Tuesday of the Fourth Week of Lent (March 13, 2018): What needs healing most?

Today's Readings: Ezekiel 47:1-9, 12 Ps 46:2-3, 5-6, 8-9 John 5:1-16 www.usccb.org/bible/readings/031318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. There was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay (12.03.2018): Chữa lành con vệ sĩ

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 4,43-54) Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người ...

Monday of the Fourth Week of Lent (March 12, 2018): Trust in what God has said

Today's Readings: Isaiah 65:17-21 Ps 30:2, 4-6, 11-13 John 4:43-54 www.usccb.org/bible/readings/031218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. At that time Jesus left [Samaria] for Galilee. For Jesus himself testified that a prophet ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay, Năm B (11.03.2018): Nào ta hãy mừng vui

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 14-21). Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải ...

Fourth Sunday of Lent, Year B (March 11, 2018): Rescued from shame

Today's Readings: 2 Chronicles 36:14-16, 19-23 Ps 137:1-6 Ephesians 2:4-10 John 3:14-21 www.usccb.org/bible/readings/031118-year-b.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_11-year-a.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Nicodemus: “Just as Moses lifted up the serpent in ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay (10.03.2018): Người thu thuế ra về được khỏi tội

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 18,9-14). Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: ...

Saturday of the Third Week of Lent (March 10, 2018): Getting close to Abba's Miracle-Working Heart

Today’s Readings: Hosea 6:1-6 Ps 51:3-4,18-21ab Luke 18:9-14 usccb.org/bible/readings/031018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. “Two people went up to ...