SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên (19.09.2017): Ý nghĩa của cuộc sống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7,11-17) Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa ...

Tuesday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 19, 2017): A reason for hope

Today's Readings: 1 Timothy 3:1-13 Ps 101:1b-3ab, 5, 6 Luke 7:11-17 www.usccb.org/bible/readings/091917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him. As he ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên (18.09.2017): Sức Mạnh của Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7,1-10) Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị ...

Monday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 18, 2017): Lord, Say the Word…

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk 7:1-10) When Jesus had finished all his words to the people, he entered Capernaum. A centurion there had a slave who was ill and about to die, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên, Năm A (17.09.2017): Phải tha thứ mãi mãi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 21-35) 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải ...

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year A (September 17, 2017): The freedom of forgiveness

Today's Readings: Sirach 27:30--28:9 Ps 103:1-4, 9-12 Romans 14:7-9 Matthew 18:21-35 www.usccb.org/bible/readings/091717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive? ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên (16.09.2017): Lễ nhớ Thánh Conêliô Giáo Hoàng và Thánh Cyprianô Giám mục, Tử đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,43-49) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà ...

Saturday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 16, 2017): Memorial of Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, Bishop, Martyrs

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 6:43-49) Jesus said to his disciples: "A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên (15.09.2017): Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 19,25-27) Khi ấy, đứng gần thập giá Chúa Giêsu có Mẹ Người, cùng với chị Mẹ Người là Maria vợ ông Clopas, và Maria Mađalêna. Khi thấy Mẹ ...

Friday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 15, 2017): Memorial of Our Lady of Sorrows

Today's Readings: 1 Timothy 1:1-2, 12-14 Ps 16:1b-2a, 5, 7-8, 11 John 19:25-27 or Luke 2:33-35 www.usccb.org/bible/readings/091517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's ...