SUY NIỆM LỜI CHÚA

Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 23, 2017): Three layers of evangelization.

Today's Readings: Wisdom 12:13,16-19 Ps 86:5-6,9-10,15-16 Romans 8:26-27 Matthew 13:24-43 www.usccb.org/bible/readings/072317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus proposed another parable to the crowds, saying: "The kingdom of heaven may be likened to a man who ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm A (23.07.2017): Thiên Chúa của sự bao dung kiên trì.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 24-43) Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên (22.07.2017): Lễ Kính Thánh Nữ Maria Magđalêna.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20, 1. 11-18) Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối, và bà thấy tảng đá đã được lăn ra ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên (21.07.2017): Ngày Hưu Lễ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12,1-8) Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các ...

Friday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 21, 2017): God desires mercy, not legalistic sacrifices.

Today's Readings: Exodus 11:10 -- 12:14 Ps 116:12-13, 15-18 Matthew 12:1-8 www.usccb.org/bible/readings/072117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus was going through a field of grain on the sabbath. His disciples were hungry and began to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên (20.07.2017): Hãy Ðến Với Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,28-30) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho ...

Thursday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 20, 2017): Weighed down or lifted up?

Today's Readings: Exodus 3:13-20 Ps 105:1, 5, 8-9, 24-27 Matthew 11:28-30 www.usccb.org/bible/readings/072017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said: "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên (19.07.2017): Cần Trở Nên Bé Mọn.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,25-27) Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và ...

Wednesday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 19, 2017): Healing our image of God's Fatherhood.

Today's Readings: Exodus 3:1-6, 9-12 Ps 103:1b-4, 6-7 (with 8a) Matthew 11:25-27 www.usccb.org/bible/readings/071917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time Jesus exclaimed:  "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên (18.07.2017): Lắng Nghe Lời Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,20-24) Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: "Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết