Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm A (13.08.2017): Đi trên mặt biển.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 14,22-33) Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải ...

Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 13, 2017): The Journey of Life.

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Mt 14:22-33) After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds.  After doing so, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm A (06.08.2017): Lễ Kính Chúa Hiển Dung

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.(Mt 17, 1-9) Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người ...

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (August 6, 2017): Feast of the Transfiguration of the Lord

Today's Readings: Daniel 7:9-10, 13-14 Ps 97:1-2, 5-6, 9 2 Peter 1:16-19 Matthew 17:1-9 www.usccb.org/bible/readings/080617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus took Peter, James, and his brother, John,  and led them up a high mountain ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVII Mùa Thường Niên, Năm A (30.07.2017): Viên ngọc quý.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 44-52) Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp ...

Seventeenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 30, 2017): The treasures of God's kingdom.

Today's Readings: 1 Kings 3:5, 7-12 Ps 119:57, 72, 76-77, 127-130 Romans 8:28-30 Matthew 13:44-52 www.usccb.org/bible/readings/073017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_30.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "The kingdom of heaven is like a treasure buried ...

Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 23, 2017): Three layers of evangelization.

Today's Readings: Wisdom 12:13,16-19 Ps 86:5-6,9-10,15-16 Romans 8:26-27 Matthew 13:24-43 www.usccb.org/bible/readings/072317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus proposed another parable to the crowds, saying: "The kingdom of heaven may be likened to a man who ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm A (23.07.2017): Thiên Chúa của sự bao dung kiên trì.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 24-43) Hôm ấy, Ðức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: “Nước Trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên, Năm A (16.07.2017): Hạt giống Lời Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13, 1- 23) Hôm ấy, Ðức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải ...

Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Year A (July 16, 2017): The seed sown on rich soil.

Today's Readings: Isaiah 55:10-11 Ps 65:10-14 (with Luke 8:8) Romans 8:18-23 Matthew 13:1-23 www.usccb.org/bible/readings/071617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such ...