Suy Niệm Chúa Nhật

Fourth Sunday of Easter (May 7, 2017): Do you need a breakthrough?

Today's Readings: Acts 2:14a, 36-41 Ps 23: 1-6 1 Peter 2:20b-25 John 10:1-10 www.usccb.org/bible/readings/050717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_05_07.mp3  A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said: "Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh (30.04.2017): Chúa đã sống lại.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 24,13-35) (13)Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem sáu mươi chặng. (14) Họ trò ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Phục Sinh (23.04.2017): Chúa hiện ra với các môn đệ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,19-31) Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, ...

Second Sunday of Easter - Sunday of Divine Mercy (April 23, 2017): How to continue the Easter experience

Today's Readings: Acts 2:42-47 Ps 118:1-4, 13-15, 22-24 1 Peter 1:3-9 John 20:19-31 www.usccb.org/bible/readings/042317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Phục Sinh, Năm A (16.04.2017): Chúa đã sống lại, Ngài đã sống lại thật.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,1-9) Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà ...

Easter Sunday - The Resurrection of the Lord The Mass of Easter Day (April 16, 2017): How has Jesus helped you?

Today's Readings: Acts 10:34a, 37-43 Psalm 118:1-2, 16-17, 22-23 Colossians 3:1-4 or 1 Cor. 5:6b-8 John 20:1-9 www.usccb.org/bible/readings/041617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. On the first day of the week, Mary of Magdala came to ...

Suy niệm Tin Mừng: Chúa Nhật Lễ Lá, Năm A (09.04.2017): Vạn Tuế Con Vua David.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Rước Lá: Mt 21,1-11) (Bài Thương Khó: Mt 26,14-27,66) 1 Khi thầy trò Ðức Giêsu đến gần thành Giêrusalem và tới làng Bếtphaghê, phía núi Ôliu, Ðức Giêsu sai hai ...

Palm Sunday of the Lord's Passion, Year A (April 9, 2017): The passionate love of Jesus

Today's Readings: Matthew 21:1-11 (procession with palms) Isaiah 50:4-7 Psalm 22:8-9, 17-20, 23-24 Philippians 2:6-11 Matthew 26:14--27:66 www.usccb.org/bible/readings/040917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. One of the Twelve, who was called Judas Iscariot, went to the ...

Suy niệm Tin Mừng: Chúa Nhật tuần V Mùa Chay, Năm A (02.04.2017): "Ta là sự sống lại và là sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 11, 1-45) Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức ...

Fifth Sunday of Lent (April 2, 2017): The happy truth about the Lenten journey

Today's Readings: Ezekiel 37:12-14 Psalm 130:1-8 Romans 8:8-11 John 11:1-45 www.usccb.org/bible/readings/040217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_02.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Now a man was ill, Lazarus from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Mary was the ...