Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên, Năm B (02.09.2018): Hãy sống chân thật

Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 "Các ngươi gạt bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, những người biệt ...

Twenty-second Sunday in Ordinary Time, Year B (September 2, 2018): Honoring God with our hearts

Today's Readings: Deuteronomy 4:1-2, 6-8 Ps 15:2-5 James 1:17-18, 21b-22, 27 Mark 7:1-8, 14-15, 21-23 www.usccb.org/bible/readings/090218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_02.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên, Năm B (26.08.2018): Con người đã lên nơi đã ở trước kia thì sao?

Phúc Âm: Ga 6, 61-70 "Chúng con sẽ đi đến với ai? Thầy mới có những lời ban sự sống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói ...

Twenty-first Sunday in Ordinary Time, Year B (August 26, 2018): Looking beneath the surface to find Jesus

Today's Readings: Joshua 24:1-2a, 15-18b Ps 34:2-3, 16-21 (with 9a) Ephesians 5:21-32 John 6:60-69 www.usccb.org/bible/readings/082618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Many of Jesus' disciples who were listening said, "This saying is hard; who can accept ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XX Mùa Thường Niên, Năm B (19.08.2018): Sự sống

Phúc Âm: Ga 6, 51-59 "Thịt Ta thật là của ăn, và Máu Ta thật là của uống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh ...

Twentieth Sunday in Ordinary Time, Year B (August 19, 2018): Being consumed without being destroyed

Today's Readings: Proverbs 9:1-6 Ps 34:2-7 Ephesians 5:15-20 John 6:51-58 www.usccb.org/bible/readings/081918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the crowds: "I am the living bread that came down from heaven; whoever eats this bread will ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên, Năm B (12.08.2018): Chân lý về bánh hằng sống.

Phúc Âm: Ga 6, 41-52 "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là ...

Nineteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (August 12, 2018): Feasting on the source of eternal life.

Today's Readings: 1 Kings 19:4-8 Ps 34:2-9 Ephesians 4:30--5:2 John 6:41-51 www.usccb.org/bible/readings/081218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The Jews murmured about Jesus because he said, "I am the bread that came down from heaven, " and ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên, Năm B (05.08.2018): Bánh sự sống

Phúc Âm: Ga 6, 24-35 "Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc đám đông thấy không ...

Eighteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (August 5, 2018): Working hard for what matters most.

Today's Readings: Exodus 16:2-4, 12-15 Ps 78:3-4, 23-25, 54 Ephesians 4:17, 20-24 John 6:24-35 www.usccb.org/bible/readings/080518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_05.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. When the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they themselves got ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết