Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXV Mùa Thường Niên, Năm A (24.09.2017): Phải chăng Thiên Chúa quá bất công???

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20,1- 16a) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người ...

Twenty-fifth Sunday in Ordinary Time, Year A (September 24, 2017): The Idle Apostle?

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Matthew 20:1-16a) Jesus told his disciples this parable: "For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIV Mùa Thường Niên, Năm A (17.09.2017): Phải tha thứ mãi mãi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 21-35) 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải ...

Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time, Year A (September 17, 2017): The freedom of forgiveness

Today's Readings: Sirach 27:30--28:9 Ps 103:1-4, 9-12 Romans 14:7-9 Matthew 18:21-35 www.usccb.org/bible/readings/091717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive? ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIII Mùa Thường Niên, Năm A (10.09.2017): Sửa lỗi cho anh em theo tinh thần của Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 15-20) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó ...

Twenty-third Sunday in Ordinary Time, Year A (September 10, 2017): One With Christ.

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Mt 18:15-20). Jesus said to his disciples: "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone.  If he listens to you, you have ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên, Năm A (03.09.2017): Từ bỏ mình để được tự do thi hành sứ vụ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16,21- 27) 21 Từ khi ông Phê-rô tuyên xưng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn ...

Twenty-second Sunday in Ordinary Time, Year A (September 3, 2017): You duped me, Lord!

Today's Readings: Jeremiah 20:7-9 Ps 63:2-6, 8-9 Romans 12:1-2 Matthew 16:21-27 www.usccb.org/bible/readings/090317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according Matthew. Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXI Mùa Thường Niên, Năm A (27.08.2017): Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 16,13 - 20) Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông ...

Twenty-first Sunday in Ordinary Time, Year A (August 27, 2017): Breaking through demonic strongholds.

Today's Readings: Isaiah 22:19-23 Ps 138:1-3, 6, 8 Romans 11:33-36 Matthew 16:13-20 www.usccb.org/bible/readings/082717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_27.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus went into the region of Caesarea Philippi and he asked his disciples, "Who do people say that the ...