Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên (23.09.2017): Lễ nhớ Thánh Piô Pietrelcina, Linh mục

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,4-15) Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: ...

Saturday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 23, 2017): Memorial of Saint Pius of Pietrelcina, Priest

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 8:4-15) When a large crowd gathered, with people from one town after another journeying to him, he spoke in a parable. "A sower went out to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên (22.09.2017): Sự bình đẳng của phụ nữ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,1-3) Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi ...

Friday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 22, 2017): Finding true contentment

Today's Readings: 1 Timothy 6:2c-12 Ps 49:6-10, 17-20 Luke 8:1-3 www.usccb.org/bible/readings/092217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the Kingdom of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên (21.09.2017): Lễ kính Thánh Matthêu, tông đồ - tác giả sách Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9, 9-13) Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". ...

Thursday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 21, 2017): Feast of Saint Matthew, Apostle and evangelist

Today's Readings: Ephesians 4:1-7, 11-13 Ps 19:2-5 Matthew 9:9-13 www.usccb.org/bible/readings/092117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên (20.09.2017): Lễ nhớ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các Bạn tử đạo Triều Tiên

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7,31-35) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa ...

Wednesday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 20, 2017): Memorial of Saints Andrew Kim Tae-gŏn, Priest, and Paul Chŏng Ha-sang, and Companions, Martyrs

Today's Readings: 1 Timothy 3:14-16 Ps 111:1-6 Luke 7:31-35 www.usccb.org/bible/readings/092017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the crowds: "To what shall I compare the people of this generation? What are they like? They are ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên (19.09.2017): Ý nghĩa của cuộc sống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7,11-17) Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa ...

Tuesday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 19, 2017): A reason for hope

Today's Readings: 1 Timothy 3:1-13 Ps 101:1b-3ab, 5, 6 Luke 7:11-17 www.usccb.org/bible/readings/091917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him. As he ...