Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên (21.09.2017): Lễ kính Thánh Matthêu, tông đồ - tác giả sách Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9, 9-13) Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". ...

Thursday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 21, 2017): Feast of Saint Matthew, Apostle and evangelist

Today's Readings: Ephesians 4:1-7, 11-13 Ps 19:2-5 Matthew 9:9-13 www.usccb.org/bible/readings/092117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên (20.09.2017): Lễ nhớ Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các Bạn tử đạo Triều Tiên

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7,31-35) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Ta sẽ phải nói những người của thế hệ này giống ai đây? Họ giống ai? Họ giống như những đứa ...

Wednesday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 20, 2017): Memorial of Saints Andrew Kim Tae-gŏn, Priest, and Paul Chŏng Ha-sang, and Companions, Martyrs

Today's Readings: 1 Timothy 3:14-16 Ps 111:1-6 Luke 7:31-35 www.usccb.org/bible/readings/092017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the crowds: "To what shall I compare the people of this generation? What are they like? They are ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên (19.09.2017): Ý nghĩa của cuộc sống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7,11-17) Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa ...

Tuesday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 19, 2017): A reason for hope

Today's Readings: 1 Timothy 3:1-13 Ps 101:1b-3ab, 5, 6 Luke 7:11-17 www.usccb.org/bible/readings/091917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him. As he ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIV Mùa Thường Niên (18.09.2017): Sức Mạnh của Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 7,1-10) Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị ...

Monday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 18, 2017): Lord, Say the Word…

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk 7:1-10) When Jesus had finished all his words to the people, he entered Capernaum. A centurion there had a slave who was ill and about to die, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên (16.09.2017): Lễ nhớ Thánh Conêliô Giáo Hoàng và Thánh Cyprianô Giám mục, Tử đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,43-49) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà ...

Saturday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 16, 2017): Memorial of Saints Cornelius, Pope, and Cyprian, Bishop, Martyrs

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 6:43-49) Jesus said to his disciples: "A good tree does not bear rotten fruit, nor does a rotten tree bear good fruit. For every tree is known by its ...