Hằng ngày

Friday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 25, 2017): Whole-hearted love.

Today's Readings: Ruth 1:1, 3-6,14b-16, 22 Ps 146:(1b)5-10 Matthew 22:34-40 www.usccb.org/bible/readings/082517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên (24.08.2017): Lễ kính Thánh Barthôlômêô, Tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 1, 45-51) Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã ...

Thursday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 24, 2017): Feast of Saint Bartholomew, Apostle

Today's Readings: Revelations 21:9b-14 Ps 145:10-13, 17-18 John 1:45-51 www.usccb.org/bible/readings/082417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên (23.08.2017): Lòng Quảng Ðại Của Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20,1-16) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn ...

Wednesday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 23, 2017): The joy of being last instead of first.

Today's Readings: Judges 9:6-15 Ps 21:2-7 Matthew 20:1-16 www.usccb.org/bible/readings/082317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus told his disciples this parable: "The Kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên (22.08.2017): Lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 26-38) Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một ...

Tuesday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 22, 2017): Memorial of the Queenship of the Blessed Virgin Mary

Today's Readings: Judges 6:11-24a Ps 85:9, 11-14 Matthew 19:23-30 www.usccb.org/bible/readings/082217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich to enter ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên (21.08.2017): Lễ nhớ Thánh Piô X, Giáo hoàng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 19,16-22) Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?" Người ...

Monday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 21, 2017): Memorial of Saint Pius X, Pope

Today's Readings: Judges 2:11-19 Ps 106:34-37, 39-40, 43ab, 44 (with 4a) Matthew 19:16-22 www.usccb.org/bible/readings/082117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A young man approached Jesus and said, "Teacher, what good must I do to gain eternal ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên (19.08.2017): Chúa Giêsu Với Trẻ Nhỏ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 19,13-15) Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách ...