Hằng ngày

Tuesday of the Twenty-first Week in Ordinary Time (August 29, 2017): Memorial of the Passion of Saint John the Baptist

Today's Readings: 2 Thessalonians 3: 6-10,16-18  Ps 138: 1-2,4-5 Mark 6: 17-29 www.usccb.org/bible/readings/082917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_29.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Herod was the one who had John the Baptist arrested and bound in prison on account of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXI Mùa Thường Niên (28.08.2017): Lễ nhớ Thánh Augustinô, Giám mục - Tiến sĩ hội thánh.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23, 13-22) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời ...

Monday of the Twenty-first Week in Ordinary Time (August 28, 2017): Memorial of Saint Augustine, Bishop and Doctor of the Church

Today's Readings: 1 Thessalonians 1:1-5, 8b-10 Ps 149:1b-6a and 9b Matthew 23:13-22 www.usccb.org/bible/readings/082817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_28.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the crowds and to his disciples: "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites. You ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XX Mùa Thường Niên (26.08.2017): Ðề phòng thái độ giả hình.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23, 1-12) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy ...

Saturday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 26, 2017): The Authentic Christian Leader.

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Matthew 23:1-12) Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên (25.08.2017): Giới Răn Yêu Thương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 22,34-40) Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Ðoạn một người thông luật ...

Friday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 25, 2017): Whole-hearted love.

Today's Readings: Ruth 1:1, 3-6,14b-16, 22 Ps 146:(1b)5-10 Matthew 22:34-40 www.usccb.org/bible/readings/082517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên (24.08.2017): Lễ kính Thánh Barthôlômêô, Tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 1, 45-51) Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã ...

Thursday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 24, 2017): Feast of Saint Bartholomew, Apostle

Today's Readings: Revelations 21:9b-14 Ps 145:10-13, 17-18 John 1:45-51 www.usccb.org/bible/readings/082417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Philip found Nathanael and told him, "We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên (23.08.2017): Lòng Quảng Ðại Của Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 20,1-16) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết