Hằng ngày

Wednesday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 23, 2017): The joy of being last instead of first.

Today's Readings: Judges 9:6-15 Ps 21:2-7 Matthew 20:1-16 www.usccb.org/bible/readings/082317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus told his disciples this parable: "The Kingdom of heaven is like a landowner who went out at dawn to hire laborers ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên (22.08.2017): Lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 26-38) Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một ...

Tuesday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 22, 2017): Memorial of the Queenship of the Blessed Virgin Mary

Today's Readings: Judges 6:11-24a Ps 85:9, 11-14 Matthew 19:23-30 www.usccb.org/bible/readings/082217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Amen, I say to you, it will be hard for one who is rich to enter ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XX Mùa Thường Niên (21.08.2017): Lễ nhớ Thánh Piô X, Giáo hoàng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 19,16-22) Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?" Người ...

Monday of the Twentieth Week in Ordinary Time (August 21, 2017): Memorial of Saint Pius X, Pope

Today's Readings: Judges 2:11-19 Ps 106:34-37, 39-40, 43ab, 44 (with 4a) Matthew 19:16-22 www.usccb.org/bible/readings/082117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A young man approached Jesus and said, "Teacher, what good must I do to gain eternal ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên (19.08.2017): Chúa Giêsu Với Trẻ Nhỏ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 19,13-15) Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách ...

Saturday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 19, 2017): Kingdom of Kids.

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Matthew 19:13-15) Children were brought to Jesus that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked them, but Jesus said, "Let the children come to me, and ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên (18.08.2017): Vấn Ðề Ly Dị.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 19,3-12) Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử Người rằng: "Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lẽ gì không?" ...

Friday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 18, 2017): A marriage made in heaven.

Today's Readings: Joshua 24:1-13 Ps 136:1-3, 16-18, 21-22, 24 Matthew 19:3-12 www.usccb.org/bible/readings/081817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_08_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some Pharisees approached Jesus, and tested him, saying, "Is it lawful for a man to divorce his wife ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên (17.08.2017): Tha Thứ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18, 21-19,1) Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? ...