SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thursday of the First Week of Advent (December 7, 2017): Memorial of Saint Ambrose, Bishop and Doctor of the Church

Today's Readings: Isaiah 26:1-6 Ps 118:1, 8-9, 19-21, 25-27a Matthew 7:21, 24-27 www.usccb.org/bible/readings/120717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_07.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Not everyone who says to me, 'Lord, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng (06.12.2017): Hóa bánh ra nhiều

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 15, 29-37). Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, ...

Wednesday of the First Week of Advent (December 6, 2017): What's on your Christmas wish list?

Today's Readings: Isaiah 25:6-10A Ps 23:1-6 Matthew 15:29-37 www.usccb.org/bible/readings/120617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time: Jesus walked by the Sea of Galilee, went up on the mountain, and sat down there.  Great ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng (05.12.2017): Lòng người vẫn còn đóng kín với Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10, 21-24). Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha vì đã ...

Tuesday of the First Week of Advent (December 5, 2017): Blessed are the eyes that see

Today's Readings: Isaiah 11:1-10 Ps 72:1-2, 7-8, 12-13, 17 Luke 10:21-24 www.usccb.org/bible/readings/120517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_05.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus rejoiced in the Holy Spirit and said, "I give you praise, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng (04.12.2017): Xin Ngài chỉ phán một lời

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 8,5-11). Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ...

Monday of the First Week of Advent (December 4, 2017): True faith

Today's Readings: Isaiah 2:1-5 Ps 122:1-9 Matthew 8:5-11 www.usccb.org/bible/readings/120417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_04.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him, saying, "Lord, my servant is lying at home paralyzed, suffering ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng, Năm B (03.12.2017): Luôn tỉnh thức

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 13,33-37). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết ...

First Sunday of Advent, Year B (December 3, 2017): A gift for Jesus

Today's Readings: Isaiah 63:16b-17, 19b; 64:2-7 Ps 80:2-3, 15-16, 18-19 (with 4) 1 Corinthians 1:3-9 Mark 13:33-37 www.usccb.org/bible/readings/120317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus said to his disciples: "Be watchful! Be alert! You do not know when ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXIV Mùa Thường Niên (02.12.2017): Tỉnh thức cầu nguyện

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 21,34-36) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề bởi chè chén say sưa ...