SUY NIỆM LỜI CHÚA

Thursday of the Fourth Week of Lent (March 15, 2018): How bright is your light?

Today's Readings: Exodus 32:7-14 Ps 106:19-23 John 5:31-47 www.usccb.org/bible/readings/031518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Jews: "If I testify on my own behalf, my testimony is not true. But there is ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay (14.03.2018): Tin Ngài thì sẽ được sống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,17-30) Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm ...

Wednesday of the Fourth Week of Lent (March 14, 2018): Has God ever let you down?

Today's Readings: Isaiah 49:8-15 Ps 145:8-9,13-14,17-18 John 5:17-30 www.usccb.org/bible/readings/031418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus answered the Jews: "My Father is at work until now, so I am at work." For this reason they ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay (13.03.2018): Chữa kẻ bất tọai

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,1-3a.5-16) Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung ...

Tuesday of the Fourth Week of Lent (March 13, 2018): What needs healing most?

Today's Readings: Ezekiel 47:1-9, 12 Ps 46:2-3, 5-6, 8-9 John 5:1-16 www.usccb.org/bible/readings/031318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. There was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay (12.03.2018): Chữa lành con vệ sĩ

 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 4,43-54) Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người ...

Monday of the Fourth Week of Lent (March 12, 2018): Trust in what God has said

Today's Readings: Isaiah 65:17-21 Ps 30:2, 4-6, 11-13 John 4:43-54 www.usccb.org/bible/readings/031218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. At that time Jesus left [Samaria] for Galilee. For Jesus himself testified that a prophet ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần IV Mùa Chay, Năm B (11.03.2018): Nào ta hãy mừng vui

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 3, 14-21). Khi ấy, Ðức Giêsu nói cùng ông Nicôđêmô rằng: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải ...

Fourth Sunday of Lent, Year B (March 11, 2018): Rescued from shame

Today's Readings: 2 Chronicles 36:14-16, 19-23 Ps 137:1-6 Ephesians 2:4-10 John 3:14-21 www.usccb.org/bible/readings/031118-year-b.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_11-year-a.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Nicodemus: “Just as Moses lifted up the serpent in ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay (10.03.2018): Người thu thuế ra về được khỏi tội

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 18,9-14). Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: ...