SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (15.10.2018): Lời Chúa có sức biến đổi

Phúc Âm: Lc 11, 29-32 "Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ ...

Monday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 15, 2018): Memorial of Saint Teresa of Jesus, Virgin and Doctor of the Church

Today's Readings: Galatians 4:22-24,26-27,31--5:1 Psalm 113:1b-7 Luke 11:29-32 www.usccb.org/bible/readings/101518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation; it seeks a ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVIII Mùa Thường Niên, Năm B (14.10.2018): Phần thưởng cho người biết từ bỏ

Phúc Âm: Mc 10, 17-27 "Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ ...

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time, Year B (October 14, 2018): Sharing God's wealth

Today's Readings: Wisdom 7:7-11 Ps 90:12-17 Hebrews 4:12-13 Mark 10:17-30 www.usccb.org/bible/readings/101418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him, and asked him, "Good ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên (13.10.2018): Cưu mang Lời và làm cho Lời được lớn lên

Phúc Âm: Lc 11, 27-28 "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ ...

Saturday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 13, 2018): The surprising blessing

Today’s Readings: Galatians 3:22-29 Ps 105:2-7 Luke 11:27-28 www.usccb.org/bible/readings/101318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên (12.10.2018): Con đường dẫn tới sự hiệp nhất

Phúc Âm: Lc 11, 15-26 "Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, (lúc Chúa ...

Friday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 12, 2018): Fighting the Law of Chaos

Today's Readings: Galatians 3:7-14 Psalm 111:1b-6 Luke 11:15-26 www.usccb.org/bible/readings/101218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said: "By the power of Beelzebul, the prince of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên (11.10.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng*

Phúc Âm: Lc 11, 5-13 "Các con hãy xin thì sẽ được". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, ...

Thursday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 11, 2018): Memorial of Saint John XXIII, Pope

Today's Readings: Galatians 3:1-5 Luke 1:(68)69-75 Luke 11:5-13 www.usccb.org/bible/readings/101118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples: "Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend ...