SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IX Mùa Thường Niên (10.06.2017): Tín thác vào Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12, 38-44) Khi ấy, Chúa Giêsu nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: "Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IX Mùa Thường Niên (09.06.2017): Ðấng Kitô là Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12, 35-37) Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng giảng dạy trong đền thờ rằng: "Sao các luật sĩ lại nói Ðấng Cứu Thế là con vua Ðavít? Vì ...

Friday of the Ninth Week in Ordinary Time (June 9, 2017): A love beyond imagination

Today's Readings: Tobit 11:5-17 Ps 146:1b-2, 6-10 Mark 12:35-37 www.usccb.org/bible/readings/060917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. As Jesus was teaching in the temple area he said, "How do the scribes claim that the Christ is the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IX Mùa Thường Niên (08.06.2017): Mối quan tâm hàng đầu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12, 28b-34) Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?" ...

Thursday of the Ninth Week in Ordinary Time (June 8, 2017): Loving and believing whole-heartedly

Today's Readings: Tobit 6:10-11; 7:1, 9-17; 8:4-9a Ps 128:1-2, 3, 4-5 Mark 12:28-34 www.usccb.org/bible/readings/060817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IX Mùa Thường Niên (07.06.2017): Có sự sống lại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12, 18-27) Khi ấy, có ít người phái Sađốc đến cùng Chúa Giêsu; phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, ...

Wednesday of the Ninth Week in Ordinary Time (June 7, 2017): A foretaste of heavenly love

Today's Readings: Tobit 3:1-11a, 16-17a Ps 25:1-9 Mark 12:18-27 www.usccb.org/bible/readings/060717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_07.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Some Sadducees, who say there is no resurrection, came to Jesus and put this question to him, saying, "Teacher, Moses wrote ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IX Mùa Thường Niên (06.06.2017): Một qui luật sống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 12, 13-17) Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. ...

Tuesday of the Ninth Week in Ordinary Time (June 6, 2017): The Holy Spirit's gift of courage

Today's Readings: Tobit 2:9-14 Ps 112:1-2, 7-9 Mark 12:13-17 www.usccb.org/bible/readings/060617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_06_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Some Pharisees and Herodians were sent to Jesus to ensnare him in his speech. They came and said to him, "Teacher, we ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên (05.06.2017): Đá tảng góc tường.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô  (Mc 12, 1-12) Khi ấy, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: "Có người trồng một vườn nho, rào ...