Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (18h30 - 12/01/2020) Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông, DCCT

Chúa Nhật, 12-01-2020 | 19:24:00