Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (17h00-31/05/2020) Lm G.B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 31-05-2020 | 18:54:08