Chúa Nhật I Mùa Chay (06h30 - 01/03/2020) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 01-03-2020 | 11:09:05