Chúa Nhật II Mùa Vọng (6h30 - 08/12/2019) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 08-12-2019 | 09:20:16

Tags: ,