Chúa Nhật II Thường Niên (18h30 - 18/01/2020) Lm Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Chúa Nhật, 19-01-2020 | 09:32:08