Chúa Nhật III Mùa Chay (10h00 - 15/03/2020) Lm Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 15-03-2020 | 11:21:06