Chúa Nhật III Mùa Vọng (18h30 - 15/12/2019) Lm G.B Nguyễn Thanh Bích, DCCT

Chúa Nhật, 15-12-2019 | 19:33:12

Tags: ,