Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (18h30 - 07/06/2020) Lm Giuse Phạm Cao Thanh Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 07-06-2020 | 19:20:50