Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên (06h30 - 28/06/2020) Lm Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 28-06-2020 | 09:44:16