Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên (06h30-21/06/2020) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 21-06-2020 | 09:15:16