Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên (18h30-20/06/2020) Lm Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Chúa Nhật, 21-06-2020 | 09:13:24