Chúa Nhật XVI TN: LỄ CHÚA CỨU THẾ (10h00 - 19/07/2020) Lm Tôma Trương Đình Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 19-07-2020 | 11:40:38