Chúa Nhật XVI TN: LỄ CHÚA CỨU THẾ (18h30 - 18/07/2020) Lm Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Chúa Nhật, 19-07-2020 | 09:32:06