Giảng lễ | 8h00 | Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên || 19/9/2021 | Lm Martin de Porres Vũ Đồng Tùng CSsR

Chúa Nhật, 19-09-2021 | 09:30:47