Giảng lễ CHÚA NHẬT - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM | 10h00 | 15/11/2020 | Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR

Chúa Nhật, 15-11-2020 | 17:05:29

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết