Giảng lễ Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên (08h00 | 11/10/2020) Lm Giuse Bá Văn Đạt, DCCT

Chúa Nhật, 11-10-2020 | 09:22:33