Giảng lễ Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên (18h30 | 10/10/2020 Lm Giuse Quách Minh Đức, DCCT

Chúa Nhật, 11-10-2020 | 09:10:57