Giảng lễ: CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA VỌNG | 6h30 | 29/11/2020 | Lm Gioan Baotixita Nguyễn Minh Sang CSsR

Chúa Nhật, 29-11-2020 | 14:09:44