Giảng lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên (06h30 - 26/07/2020) Lm G.B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 26-07-2020 | 09:49:30