Giảng lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên (08h00 - 26/07/2020) Lm Phaolô Hồ Công Hoan, DCCT

Chúa Nhật, 26-07-2020 | 09:52:28