Giảng lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên (10h00 - 26/07/2020) Lm Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT

Chúa Nhật, 26-07-2020 | 11:30:20