Giảng lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên (20h00 - 26/07/2020) Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Chúa Nhật, 26-07-2020 | 20:41:40