Giảng lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | 16h30 | 06/02/2021 || Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR

Chúa Nhật, 07-02-2021 | 18:00:47

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết