Giảng Lễ Mân Côi - Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên (17h00 | 04/10/2020) Lm Emmanuel Lê Hoàng Toàn, DCCT

Chúa Nhật, 04-10-2020 | 19:48:18

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết