Giảng Lễ Mân Côi - Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên (18h30 | 03/10/2020) Lm Martin de Porres Vũ Đồng Tùng, DCCT

Chúa Nhật, 04-10-2020 | 09:12:51

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết