Giảng Lễ Mân Côi - Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên (18h30 | 03/10/2020) Lm Martin de Porres Vũ Đồng Tùng, DCCT

Chúa Nhật, 04-10-2020 | 09:12:51