Lễ Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (18g30 - 08.06.2019) Lm G B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 09-06-2019 | 10:07:12

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết